DR.VET

Sutarties sąlygos

PRENUMERATOS PIRKIMO SĄLYGOS


 1. Bendrosios nuostatos

  1.  Šios pardavėjo UAB „Vet Ventures“ („Pardavėjas“) teikiamų paslaugų plano prenumeratos („Prenumerata“) pirkimo sąlygos („Sąlygos“) nustato pirkėjo („Pirkėjas“) ir Pardavėjo teises ir pareigas, Prenumeratos įsigijimo bei apmokėjimo už ją sąlygas, Prenumeratos naudojimo sąlygas, Prenumeratos nutraukimą ir šalių atsakomybę bei kitas su Prenumeratos užsakymu ir vykdymu susijusias nuostatas. Prenumeratos pirkimo sąlygos yra informacinio pobūdžio.

  2.  Prenumeratos pirkimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma nuotoliniu būdu Pardavėjo internetiniame puslapyje www.drvet.lt Pirkėjui susipažinus su Prenumeratos pirkimo Taisyklėmis („Taisyklės“) ir pateikus užsakymą, kuris kartu su Taisyklėmis tampa sudaryta Prenumeratos pirkimo – pardavimo sutartimi ir abiem šalims privalomu teisiniu dokumentu.


 1. Pardavėjas ir Pirkėjas

  1. Pardavėjas yra UAB „Vet Ventures“, juridinio asmens kodas - 305405952, registracijos adresas – V. Nagevičiaus g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras.

  2. Daugiau informacijos apie Pardavėją pateikiama jo internetinio puslapio www.drvet.lt skiltyje „Apie mus

  3. Pardavėjo kontaktinė informacija pateikiama jo internetinio puslapio www.drvet.lt skiltyje „Kontaktai“.

  4. Pirkėjas yra asmuo, Pardavėjo internetiniame puslapyje nuotoliniu būdu sudarantis sutartį su Pardavėju dėl veterinarijos paslaugų pasirinkto plano Prenumeratos.


 1. Prenumerata

  1. Prenumerata reiškia Pardavėjo teikiamų veterinarijos paslaugų, kurias Pardavėjas siūlo Pirkėjo užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias skelbia savo internetiniame puslapyje www.drvet.lt ir kurios numatytos šių Sąlygų Priede Nr. 1, planą, kurį įsigydamas Pirkėjas įgyja teisę naudotis plane nurodytomis paslaugomis bet kurioje iš Pardavėjo klinikų, kurių adresai pateikti Pardavėjo internetiniame puslapyje, visu Prenumeratos galiojimo laikotarpiu. 

  2. Informacija apie Pirkėjo užsakytą Prenumeratą, jos sąlygas bei Pirkėjui suteiktas paslaugas yra saugoma vidinėje Pardavėjo sistemoje.

  3. Pardavėjas pasilieka teisę sau bet kada keisti bet kokią informaciją apie Prenumeratą ir jos sąlygas internetiniame puslapyje www.drvet.lt, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti Prenumeratos planų sudėtį, aprašymus, kainas ir kitas esmines sąlygas. Pirkėjui yra žinoma ir jis sutinka, kad informacija apie pakeistas Prenumeratos sąlygas, planų sudėtį ar kt. būtų talpinama Pardavėjo internetiniame puslapyje. Pirkėjas pareiškia ir garantuoja, kad toks bet kokios informacijos pakeitimas nepažeidžia jo interesų, Pirkėjas nereiškia ir ateityje nereikš dėl to jokių pretenzijų.


 1. Prenumeratos kaina ir apmokėjimo tvarka

  1. Prenumeratos kaina priklauso nuo Prenumeratos plano, kurį pasirenka ir užsako Pirkėjas bei Prenumeratos galiojimo laikotarpio.

  2. Pirkėjo užsakymo pateikimo metu Pardavėjo internetiniame puslapyje www.drvet.lt nurodyta Prenumeratos kaina yra galutinė mokėjimo kaina, į kurią įtrauktos visos išlaidos ir mokesčiai.

  3. Pirkėjas Prenumeratą užsako internetu Pardavėjo internetiniame puslapyje www.drvet.lt ir ją apmoka mokėjimo kortele Prenumeratos užsakymo metu Pardavėjo internetiniame puslapyje suvesdamas savo mokėjimo kortelės duomenis (kortelės numerį, naudotojo vardą, pavardę, kortelės galiojimo datą, kortelės CVC2 kodą). Pardavėjas už Prenumeratą sumoka vienu mokėjimu už visą Prenumeratos galiojimo laikotarpį arba periodiniais mokėjimais kas mėnesį (Pardavėjas naudoja STRIPE mokėjimų priėmimo platformą).

  4. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas pasirenka mokėti už Prenumeratą periodiniais mokėjimais kas mėnesį visu Prenumeratos galiojimo laikotarpiu, Prenumeratos kaina bus automatiniu būdu nuskaitoma nuo Pirkėjo mokėjimo kortelės, kurios duomenys išsaugomi Prenumeratos užsakymo pateikimo dieną, kas 30 dienų nuo pirmojo Prenumeratos kainos sumokėjimo. Pirmasis mokėjimas už Prenumeratą atliekamas jos užsakymo dieną.

  5. Pirkėjas, užsakydamas Prenumeratą Pardavėjo internetiniame puslapyje, pažymėjęs „Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio Taisyklėmis ir Privatumo politika“, paspaudęs mygtuką „apmokėti“, patvirtina, kad sutinka su pirkimo Taisyklėse bei šių Sąlygų 4.3 ir 4.4 punktuose nurodytu ir Pirkėjo pasirinktu apmokėjimo už Prenumeratą būdu.

  6. Pirkėjas, užsakydamas Prenumeratą, įsipareigoja savo mokėjimo kortelės sąskaitoje turėti Prenumeratos kainos sumą, kuri automatiniu būdu bus nuskaityta nuo Pirkėjo mokėjimo kortelės, kurios duomenis Pirkėjas pateikė Pardavėjui Prenumeratos užsakymo pateikimo dieną, sąskaitoje esančių lėšų.


 1. Prenumeratos įsigijimo tvarka

  1. Prenumeratorius nuotoliniu būdu Pardavėjo internetiniame puslapyje suformavęs krepšelį ir pažymėjęs „Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio Taisyklėmis ir Privatumo politika“, paspaudęs mygtuką „apmokėti“, patvirtina, kad su pirkimo Taisyklėmis, taip pat Pardavėjo Privatumo politika susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

  2. Prenumerata laikoma užsakyta, kai Pirkėjas Pardavėjo internetinio puslapio www.drvet.lt užsakymo langelyje paspaudęs mygtuką „apmokėti“, patvirtina, kad pareiškia sutikimą įsigyti Prenumeratą ir sutinka su Prenumeratos kaina bei jos teikimo sąlygomis.

  3. Jei užsakydamas Prenumeratą Pardavėjo internetiniame puslapyje, Pirkėjas pareiškia savo nesutikimą su Pardavėjo teikiamos Prenumeratos sąlygomis ir taisyklėmis, Pardavėjo privatumo politika, tokiu atveju Pirkėjas privalo nepateikti užsakymo, neužsakyti Prenumeratos ir nesudaryti sutarties su Pardavėju.

  4. Prenumeratos pavadinimas bei paslaugos ir jų kiekis, sudarantys Pirkėjo pasirinktos Prenumeratos planą, yra nurodytos Pardavėjo internetiniame puslapyje www.drvet.lt, taip pat pateiktos ir nurodytos šių Sąlygų Priede Nr. 1.


 1. Prenumeratos naudojimo tvarka

  1. Pirkėjas, įsigijęs iš Pardavėjo Prenumeratą nuotoliniu būdu pateikto užsakymo ir sudarytos sutarties pagrindu Prenumeratos galiojimo laikotarpiu naudojasi įsigyto Prenumeratos plano paslaugomis, kurios Pirkėjui teikiamos bet kurioje iš Pardavėjo klinikų, kurių adresai nurodyti Pardavėjo internetiniame puslapyje. 

  2. Pirkėjo įsigytos Prenumeratos plane nurodytos paslaugos teikiamos išimtinai vienam Pirkėjo augintiniui, kuris yra užregistruojamas Pardavėjo duomenų bazėje pirminio apsilankymo vienoje iš Pardavėjo klinikų metu.


 1. Asmens duomenų tvarkymas

  1. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis privatumo politika, su kuria Pirkėjas yra susipažinęs ir pateikęs savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo Prenumeratos užsakymo pateikimo Pardavėjui jo internetiniame puslapyje metu.


 1. Pirkėjo teisės ir pareigos

  1. Pirkėjas Prenumeratos užsakymo metu privalo pateikti Pardavėjui teisingą jį identifikuojančią informaciją.

  2. Sutikdamas su Prenumeratos pirkimo Taisyklėmis Pirkėjas patvirtina, kad jis yra:

   1. veiksnus pilnametis, t.y. 18 (aštuoniolikos) metų ir vyresnis fizinis asmuo;

   2. nepilnametis veiksnus asmuo, turintis ne mažiau 16 metų ir tėvų arba kitų jo teisėtų atstovų sutikimą; arba

   3. juridinis asmuo, tinkamai atstovaujamas juridinio asmens atstovo, turinčio teisę sudaryti sandorius juridinio asmens vardu.

  3. Asmuo, neatitinkantis šių Taisyklėse numatytų ir  šių Sąlygų 8.2 punkte nurodytų kriterijų, privalo nepateikti užsakymo dėl Prenumeratos pirkimo, ir nesudaryti sutarties su Pardavėju, priešingu atveju visa su tuo susijusi neigiamų pasekmių rizika ir teisinė atsakomybė tenka tokiam asmeniui.

  4. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už Prenumeratą sutarto dydžio kainą vienu mokėjimu už visą Prenumeratos galiojimo laikotarpį arba periodiniais mokėjimais Prenumeratos galiojimo laikotarpiu kiekvieną mėnesį.

  5. Pirkėjas turi teisę žinoti apie savo asmeninių duomenų, pateiktų Pardavėjui, tvarkymą. Pateikdamas savo asmens duomenis Pardavėjui, Pirkėjas patvirtina, kad davė sutikimą dėl tokių asmens duomenų tvarkymo.

  6. Užsakydamas Prenumeratą Pirkėjas įsipareigoja pasirinkti jam tinkamą Prenumeratos planą, pagal savo augintinio rūšį ir amžių.

  7. Užsakydamas Prenumeratą Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu būtų siunčiami Pardavėjo pranešimai, susiję tarp šalių nuotoliniu būdu sudarytos sutarties vykdymu.

  8. Pirkėjas pareiškia, kad jam yra žinoma, jog įsigijus pasirinktą Prenumeratos planą, jam yra taikomos nuolaidos Prenumeratos plane nurodytoms paslaugoms. Paslaugų kaina būtų kitokia, jeigu šiomis paslaugomis Pirkėjas naudotųsi neįsigijęs iš Pardavėjo Prenumeratos.


 1. Pardavėjo teisės ir pareigos

  1. Pardavėjas įsipareigoja teikti Pirkėjui pagal jo pasirinktą Prenumeratos planą užsakytas paslaugas visu Prenumeratos galiojimo laikotarpiu.

  2. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti jam Pirkėjo perduotos informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis.


 1. Prenumeratos galiojimo laikotarpis 

  1. Prenumerata galioja vieną mėnesį arba vienerius metus nuo jos užsakymo pateikimo ir patvirtinimo dienos, atsižvelgiant į tai, kuriam laikotarpiui Prenumerata Pirkėjo buvo užsakyta, ir, pasibaigus Prenumeratos galiojimo laikotarpiui, nutrūksta automatiškai.

  2. Prenumerata gali būti nutraukta abiejų šalių susitarimu.

  3. Prenumerata gali būti nutraukta bet kurios iš šalių iniciatyva įspėjus apie tai kitą šalį raštu prieš 7 darbo dienas iki Prenumeratos nutraukimo dienos.

  4. Kai Prenumerata nutraukiama Pirkėjo iniciatyva, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui už visas Pirkėjo faktiškai gautas paslaugas, jų kainas skaičiuojant be šioje Sutartyje ir/ar Pardavėjo internetiniame puslapyje numatytų nuolaidų paslaugoms, taikytinų, kai jos užsakomos perkant atitinkamą Prenumeratos planą. 

  5. Pirkėjo atlygintina faktiškai suteiktų paslaugų kaina skaičiuojama pagal atitinkamų paslaugų kainas (be nuolaidų), kokios jos buvo Prenumeratos nutraukimo dieną.

  6. Pirkėjo atlygintina faktiškai suteiktų paslaugų kaina negali būti mažesnė nei suma, kurią Pirkėjas yra sumokėjęs / turi sumokėti Pardavėjui už naudojimąsi Prenumerata Prenumeratos galiojimo laikotarpiu iki jos nutraukimo dienos.


 1. Baigiamosios nuostatos

  1. Prenumeratos pirkimo Taisyklės, taip pat šios Sąlygos sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

  2. Visi nesutarimai, kilę tarp šalių dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo buveinės vietą.

  3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles, kuriose numatytos sutarties sudarymo sąlygos, naująją jų redakciją paskelbdamas internetiniame puslapyje www.drvet.lt. Pakeitimai įsigalioja po paskelbimo momento visiems sudarytiems ir sudaromiems sandoriams. PRIEDAS NR. 1

prie Prenumeratos pirkimo sąlygų


SVEIKATOS PLANAI KATĖMS


Paslaugos

Mažyliams

 (iki 1 metų)

Suaugusiems

(nuo 1 iki 8 metų)

Senjorams

(nuo 8 metų)

Kasmetinė sveikatos apžiūra

2

4

Vakcinacija: nuo pasiutligės

+

+

+

Bendras kraujo tyrimas

1

1

1

Vakcinacija nuo kitų infekcinių ligų

+

+

+

Laboratoriniai testai: šlapimo tyrimas

1

2

2

Nagų kirpimas

4

3

2

Biocheminis kraujo tyrimas 

-

-

1

Echoskopija

-

-

1

Nuolaida dantų procedūroms 

15 % nuolaida

Nuolaida visoms paslaugoms ir prekėms

5 % nuolaida

Kaina metams

149,00

159,00

179,00

Kaina mėnesiui

14,90

15,90

17,90

PRIEDAS NR.1

prie Prenumeratos pirkimo sąlygų


SVEIKATOS PLANAI ŠUNIMSPaslaugos

Mažyliams

 (iki 1 metų)

Suaugusiems

(nuo 1 iki 6 metų)

Senjorams

(nuo 6 metų)

Kasmetinė sveikatos apžiūra

2

4

Vakcinacija: šunidžių kosulys

+

+

+

Vakcinacija: nuo pasiutligės

+

+

+

Bendras kraujo tyrimas

1

1

1

Vakcinacija nuo kitų infekcinių ligų

+

+

+

Laboratoriniai testai: šlapimo tyrimas

1

2

2

Nagų kirpimas

4

3

2

Biocheminis kraujo tyrimas 

-

-

1

Echoskopija

-

-

1

Nuolaida dantų procedūroms 

15 % nuolaida

Nuolaida visoms paslaugoms ir prekėms

5 % nuolaida

Kaina metams

159

169

189

Kaina mėnesiui

15,9

16,9

18,9


PRIEDAS NR.2

prie Prenumeratos pirkimo sąlygų


PASLAUGŲ APRAŠYMAI


Paslauga

Paslaugos aprašymasKasmetinė sveikatos apžiūra

Kasmetinės sveikatos patikros metu, gydytojas (-a):

*Apžiūrės ir įvertins burnos ertmės ir dantų būklę;

*Otoskopu apžiūrės ir įvertins ausų landos būklę;

*Apžiūrės ir įvertins akių, konjunktyvos būklę;

*Apžiūrės ir įvertins kailio būklę, odą ir odos darinius (nosies veidrodėlis, pėdutės, nagai);

*Fonendoskopu pasiklausys širdies darbo ir įvertins širdies ritmą;

*Auskultuos kvėpavimo takus ir įvertins kvėpavimo sistemos darbą;

*Atliks pilvo palpaciją (apčiuopą) ir įvertins jaučiamus vidaus organų pakitimus;

*Apžiūrės ir įvertins išorinių lytinių organų būklę;

*Pamatuos temperatūrą;

*Pateiks rekomendacijas dėl priežiūros, šėrimo, papildų naudojimo;

*Jei reikalinga - skirs konsultaciją dėl gydymo ar tolesnių tyrimų.


Vakcinacija: šunidžių kosulys

vakcinacija + 10 min. aptarimas

Vakcinacija: nuo pasiutligės

vakcinacija + 10 min. aptarimas

Bendras kraujo tyrimas

Atliekamas morfologinis kraujo tyrimas + 10 min. aptarimas. 

Vakcinacija nuo kitų infekcinių ligų

„Vakcinacija nuo kitų ligų“ kitos ligos šunim: leptospirozė, šunų maras, šunų parvovirusinis enteritas, infekcinis šunų hepatitas, šunų adenovirusas ir šunų paragripo virusas + 10 min aptarimas

Laboratoriniai testai: šlapimo tyrimas

tyrimas + 10 min aptarimas

Nagų kirpimas

15 min trukmės vizitas, kurio metu atliekamas nagų kirpimas

Biocheminis kraujo tyrimas

Biocheminis kraujo tyrimas atliekamas pagal klinikoje naudojamą standartą Echoskopija

Iki 30 min trukmės vizitas, kurio metu atliekama echoskopija

Dantų procedūroms 15 % nuolaida

Taikoma 15 % nuolaida dantų procedūroms.

Visoms paslaugoms ir prekėms 5 % nuolaida

Taikoma 5 % nuolaida visoms paslaugoms ir prekėms.


PRENUMERATOS PIRKIMO SĄLYGOS 

 1. Bendrosios nuostatos 
 1.  Šios pardavėjo UAB „Vet Ventures“ („Pardavėjas“) teikiamų paslaugų plano prenumeratos („Prenumerata“) pirkimo sąlygos („Sąlygos“) nustato pirkėjo („Pirkėjas“) ir Pardavėjo teises ir pareigas, Prenumeratos įsigijimo bei apmokėjimo už ją sąlygas, Prenumeratos naudojimo sąlygas, Prenumeratos nutraukimą ir šalių atsakomybę bei kitas su Prenumeratos užsakymu ir vykdymu susijusias nuostatas. Prenumeratos pirkimo sąlygos yra informacinio pobūdžio. 
 1.  Prenumeratos pirkimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma nuotoliniu būdu Pardavėjo internetiniame puslapyje www.drvet.lt Pirkėjui susipažinus su Prenumeratos pirkimo Taisyklėmis („Taisyklės“) ir pateikus užsakymą, kuris kartu su Taisyklėmis tampa sudaryta Prenumeratos pirkimo – pardavimo sutartimi ir abiem šalims privalomu teisiniu dokumentu. 
 1. Pardavėjas ir Pirkėjas 
 1. Pardavėjas yra UAB „Vet Ventures“, juridinio asmens kodas - 305405952, registracijos adresas – V. Nagevičiaus g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras. 
 1. Daugiau informacijos apie Pardavėją pateikiama jo internetinio puslapio www.drvet.lt skiltyje „Apie mus 
 1. Pardavėjo kontaktinė informacija pateikiama jo internetinio puslapio www.drvet.lt skiltyje „Kontaktai“. 
 1. Pirkėjas yra asmuo, Pardavėjo internetiniame puslapyje nuotoliniu būdu sudarantis sutartį su Pardavėju dėl veterinarijos paslaugų pasirinkto plano Prenumeratos. 
 1. Prenumerata 
 1. Prenumerata reiškia Pardavėjo teikiamų veterinarijos paslaugų, kurias Pardavėjas siūlo Pirkėjo užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias skelbia savo internetiniame puslapyje www.drvet.lt ir kurios numatytos šių Sąlygų Priede Nr. 1, planą, kurį įsigydamas Pirkėjas įgyja teisę naudotis plane nurodytomis paslaugomis bet kurioje iš Pardavėjo klinikų, kurių adresai pateikti Pardavėjo internetiniame puslapyje, visu Prenumeratos galiojimo laikotarpiu.  
 1. Informacija apie Pirkėjo užsakytą Prenumeratą, jos sąlygas bei Pirkėjui suteiktas paslaugas yra saugoma vidinėje Pardavėjo sistemoje. 
 1. Pardavėjas pasilieka teisę sau bet kada keisti bet kokią informaciją apie Prenumeratą ir jos sąlygas internetiniame puslapyje www.drvet.lt, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti Prenumeratos planų sudėtį, aprašymus, kainas ir kitas esmines sąlygas. Pirkėjui yra žinoma ir jis sutinka, kad informacija apie pakeistas Prenumeratos sąlygas, planų sudėtį ar kt. būtų talpinama Pardavėjo internetiniame puslapyje. Pirkėjas pareiškia ir garantuoja, kad toks bet kokios informacijos pakeitimas nepažeidžia jo interesų, Pirkėjas nereiškia ir ateityje nereikš dėl to jokių pretenzijų. 
 1. Prenumeratos kaina ir apmokėjimo tvarka 
 1. Prenumeratos kaina priklauso nuo Prenumeratos plano, kurį pasirenka ir užsako Pirkėjas bei Prenumeratos galiojimo laikotarpio. 
 1. Pirkėjo užsakymo pateikimo metu Pardavėjo internetiniame puslapyje www.drvet.lt nurodyta Prenumeratos kaina yra galutinė mokėjimo kaina, į kurią įtrauktos visos išlaidos ir mokesčiai. 
 1. Pirkėjas Prenumeratą užsako internetu Pardavėjo internetiniame puslapyje www.drvet.lt ir ją apmoka mokėjimo kortele Prenumeratos užsakymo metu Pardavėjo internetiniame puslapyje suvesdamas savo mokėjimo kortelės duomenis (kortelės numerį, naudotojo vardą, pavardę, kortelės galiojimo datą, kortelės CVC2 kodą). Pardavėjas už Prenumeratą sumoka vienu mokėjimu už visą Prenumeratos galiojimo laikotarpį arba periodiniais mokėjimais kas mėnesį (Pardavėjas naudoja STRIPE mokėjimų priėmimo platformą). 
 1. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas pasirenka mokėti už Prenumeratą periodiniais mokėjimais kas mėnesį visu Prenumeratos galiojimo laikotarpiu, Prenumeratos kaina bus automatiniu būdu nuskaitoma nuo Pirkėjo mokėjimo kortelės, kurios duomenys išsaugomi Prenumeratos užsakymo pateikimo dieną, kas 30 dienų nuo pirmojo Prenumeratos kainos sumokėjimo. Pirmasis mokėjimas už Prenumeratą atliekamas jos užsakymo dieną. 
 1. Pirkėjas, užsakydamas Prenumeratą Pardavėjo internetiniame puslapyje, pažymėjęs „Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio Taisyklėmis ir Privatumo politika“, paspaudęs mygtuką „apmokėti“, patvirtina, kad sutinka su pirkimo Taisyklėse bei šių Sąlygų 4.3 ir 4.4 punktuose nurodytu ir Pirkėjo pasirinktu apmokėjimo už Prenumeratą būdu. 
 1. Pirkėjas, užsakydamas Prenumeratą, įsipareigoja savo mokėjimo kortelės sąskaitoje turėti Prenumeratos kainos sumą, kuri automatiniu būdu bus nuskaityta nuo Pirkėjo mokėjimo kortelės, kurios duomenis Pirkėjas pateikė Pardavėjui Prenumeratos užsakymo pateikimo dieną, sąskaitoje esančių lėšų. 
 1. Prenumeratos įsigijimo tvarka 
 1. Prenumeratorius nuotoliniu būdu Pardavėjo internetiniame puslapyje suformavęs krepšelį ir pažymėjęs „Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio Taisyklėmis ir Privatumo politika“, paspaudęs mygtuką „apmokėti“, patvirtina, kad su pirkimo Taisyklėmis, taip pat Pardavėjo Privatumo politika susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. 
 1. Prenumerata laikoma užsakyta, kai Pirkėjas Pardavėjo internetinio puslapio www.drvet.lt užsakymo langelyje paspaudęs mygtuką „apmokėti“, patvirtina, kad pareiškia sutikimą įsigyti Prenumeratą ir sutinka su Prenumeratos kaina bei jos teikimo sąlygomis. 
 1. Jei užsakydamas Prenumeratą Pardavėjo internetiniame puslapyje, Pirkėjas pareiškia savo nesutikimą su Pardavėjo teikiamos Prenumeratos sąlygomis ir taisyklėmis, Pardavėjo privatumo politika, tokiu atveju Pirkėjas privalo nepateikti užsakymo, neužsakyti Prenumeratos ir nesudaryti sutarties su Pardavėju. 
 1. Prenumeratos pavadinimas bei paslaugos ir jų kiekis, sudarantys Pirkėjo pasirinktos Prenumeratos planą, yra nurodytos Pardavėjo internetiniame puslapyje www.drvet.lt, taip pat pateiktos ir nurodytos šių Sąlygų Priede Nr. 1. 
 1. Prenumeratos naudojimo tvarka 
 1. Pirkėjas, įsigijęs iš Pardavėjo Prenumeratą nuotoliniu būdu pateikto užsakymo ir sudarytos sutarties pagrindu Prenumeratos galiojimo laikotarpiu naudojasi įsigyto Prenumeratos plano paslaugomis, kurios Pirkėjui teikiamos bet kurioje iš Pardavėjo klinikų, kurių adresai nurodyti Pardavėjo internetiniame puslapyje.  
 1. Pirkėjo įsigytos Prenumeratos plane nurodytos paslaugos teikiamos išimtinai vienam Pirkėjo augintiniui, kuris yra užregistruojamas Pardavėjo duomenų bazėje pirminio apsilankymo vienoje iš Pardavėjo klinikų metu. 
 1. Asmens duomenų tvarkymas 
 1. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis privatumo politika, su kuria Pirkėjas yra susipažinęs ir pateikęs savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo Prenumeratos užsakymo pateikimo Pardavėjui jo internetiniame puslapyje metu. 
 1. Pirkėjo teisės ir pareigos 
 1. Pirkėjas Prenumeratos užsakymo metu privalo pateikti Pardavėjui teisingą jį identifikuojančią informaciją. 
 1. Sutikdamas su Prenumeratos pirkimo Taisyklėmis Pirkėjas patvirtina, kad jis yra: 
 1. veiksnus pilnametis, t.y. 18 (aštuoniolikos) metų ir vyresnis fizinis asmuo; 
 1. nepilnametis veiksnus asmuo, turintis ne mažiau 16 metų ir tėvų arba kitų jo teisėtų atstovų sutikimą; arba 
 1. juridinis asmuo, tinkamai atstovaujamas juridinio asmens atstovo, turinčio teisę sudaryti sandorius juridinio asmens vardu. 
 1. Asmuo, neatitinkantis šių Taisyklėse numatytų ir  šių Sąlygų 8.2 punkte nurodytų kriterijų, privalo nepateikti užsakymo dėl Prenumeratos pirkimo, ir nesudaryti sutarties su Pardavėju, priešingu atveju visa su tuo susijusi neigiamų pasekmių rizika ir teisinė atsakomybė tenka tokiam asmeniui. 
 1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už Prenumeratą sutarto dydžio kainą vienu mokėjimu už visą Prenumeratos galiojimo laikotarpį arba periodiniais mokėjimais Prenumeratos galiojimo laikotarpiu kiekvieną mėnesį. 
 1. Pirkėjas turi teisę žinoti apie savo asmeninių duomenų, pateiktų Pardavėjui, tvarkymą. Pateikdamas savo asmens duomenis Pardavėjui, Pirkėjas patvirtina, kad davė sutikimą dėl tokių asmens duomenų tvarkymo. 
 1. Užsakydamas Prenumeratą Pirkėjas įsipareigoja pasirinkti jam tinkamą Prenumeratos planą, pagal savo augintinio rūšį ir amžių. 
 1. Užsakydamas Prenumeratą Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu būtų siunčiami Pardavėjo pranešimai, susiję tarp šalių nuotoliniu būdu sudarytos sutarties vykdymu. 
 1. Pirkėjas pareiškia, kad jam yra žinoma, jog įsigijus pasirinktą Prenumeratos planą, jam yra taikomos nuolaidos Prenumeratos plane nurodytoms paslaugoms. Paslaugų kaina būtų kitokia, jeigu šiomis paslaugomis Pirkėjas naudotųsi neįsigijęs iš Pardavėjo Prenumeratos. 
 1. Pardavėjo teisės ir pareigos 
 1. Pardavėjas įsipareigoja teikti Pirkėjui pagal jo pasirinktą Prenumeratos planą užsakytas paslaugas visu Prenumeratos galiojimo laikotarpiu. 
 1. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti jam Pirkėjo perduotos informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis. 
 1. Prenumeratos galiojimo laikotarpis  
 1. Prenumerata galioja vieną mėnesį arba vienerius metus nuo jos užsakymo pateikimo ir patvirtinimo dienos, atsižvelgiant į tai, kuriam laikotarpiui Prenumerata Pirkėjo buvo užsakyta, ir, pasibaigus Prenumeratos galiojimo laikotarpiui, nutrūksta automatiškai. 
 1. Prenumerata gali būti nutraukta abiejų šalių susitarimu. 
 1. Prenumerata gali būti nutraukta bet kurios iš šalių iniciatyva įspėjus apie tai kitą šalį raštu prieš 7 darbo dienas iki Prenumeratos nutraukimo dienos. 
 1. Kai Prenumerata nutraukiama Pirkėjo iniciatyva, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui už visas Pirkėjo faktiškai gautas paslaugas, jų kainas skaičiuojant be šioje Sutartyje ir/ar Pardavėjo internetiniame puslapyje numatytų nuolaidų paslaugoms, taikytinų, kai jos užsakomos perkant atitinkamą Prenumeratos planą.  
 1. Pirkėjo atlygintina faktiškai suteiktų paslaugų kaina skaičiuojama pagal atitinkamų paslaugų kainas (be nuolaidų), kokios jos buvo Prenumeratos nutraukimo dieną. 
 1. Pirkėjo atlygintina faktiškai suteiktų paslaugų kaina negali būti mažesnė nei suma, kurią Pirkėjas yra sumokėjęs / turi sumokėti Pardavėjui už naudojimąsi Prenumerata Prenumeratos galiojimo laikotarpiu iki jos nutraukimo dienos. 
 1. Baigiamosios nuostatos 
 1. Prenumeratos pirkimo Taisyklės, taip pat šios Sąlygos sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. 
 1. Visi nesutarimai, kilę tarp šalių dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo buveinės vietą. 
 1. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles, kuriose numatytos sutarties sudarymo sąlygos, naująją jų redakciją paskelbdamas internetiniame puslapyje www.drvet.lt. Pakeitimai įsigalioja po paskelbimo momento visiems sudarytiems ir sudaromiems sandoriams. 

 PRIEDAS NR. 1 

prie Prenumeratos pirkimo sąlygų 

SVEIKATOS PLANAI KATĖMS 

Paslaugos Mažyliams  (iki 1 metų) Suaugusiems (nuo 1 iki 8 metų) Senjorams (nuo 8 metų) 
Kasmetinė sveikatos apžiūra 1  2
Vakcinacija: nuo pasiutligės 
Bendras kraujo tyrimas 
Vakcinacija nuo kitų infekcinių ligų 
Laboratoriniai testai: šlapimo tyrimas 
Nagų kirpimas 
Biocheminis kraujo tyrimas  
Echoskopija 
Nuolaida dantų procedūroms  15 % nuolaida 
Nuolaida visoms paslaugoms ir prekėms 5 % nuolaida 
Kaina metams 89,00 129,00 179,00 
Kaina mėnesiui 7,90 11,90 15,90 

PRIEDAS NR.1 

prie Prenumeratos pirkimo sąlygų 

SVEIKATOS PLANAI ŠUNIMS 

Paslaugos Mažyliams  (iki 1 metų) Suaugusiems (nuo 1 iki 6 metų) Senjorams (nuo 6 metų) 
Kasmetinė sveikatos apžiūra 1  2
Vakcinacija: šunidžių kosulys 
Vakcinacija: nuo pasiutligės 
Bendras kraujo tyrimas 
Vakcinacija nuo kitų infekcinių ligų 
Laboratoriniai testai: šlapimo tyrimas 
Nagų kirpimas 
    
Biocheminis kraujo tyrimas  
Echoskopija 
Nuolaida dantų procedūroms  15 % nuolaida 
Nuolaida visoms paslaugoms ir prekėms 5 % nuolaida 
Kaina metams 129 159 189 
Kaina mėnesiui 11,9 13,9 16,9 

PRIEDAS NR.2 

prie Prenumeratos pirkimo sąlygų 

PASLAUGŲ APRAŠYMAI 

Paslauga Paslaugos aprašymas 
      Kasmetinė sveikatos apžiūra Kasmetinės sveikatos patikros metu, gydytojas (-a): *Apžiūrės ir įvertins burnos ertmės ir dantų būklę; *Otoskopu apžiūrės ir įvertins ausų landos būklę; *Apžiūrės ir įvertins akių, konjunktyvos būklę; *Apžiūrės ir įvertins kailio būklę, odą ir odos darinius (nosies veidrodėlis, pėdutės, nagai); *Fonendoskopu pasiklausys širdies darbo ir įvertins širdies ritmą; *Auskultuos kvėpavimo takus ir įvertins kvėpavimo sistemos darbą; *Atliks pilvo palpaciją (apčiuopą) ir įvertins jaučiamus vidaus organų pakitimus; *Apžiūrės ir įvertins išorinių lytinių organų būklę; *Pamatuos temperatūrą; *Pateiks rekomendacijas dėl priežiūros, šėrimo, papildų naudojimo; *Jei reikalinga - skirs konsultaciją dėl gydymo ar tolesnių tyrimų.  Pastebėjus pakitimus, normos ribų neatitikimus ar kitas problemas, susirgimus - pateikiamos rekomendacijos dėl tolesnių veiksmų, jei reikalinga - skiriamas "Vizitas susirgus" gydymo plano skyrimui ir aptarimui, tolesniems tyrimams. 
Vakcinacija: šunidžių kosulys vakcinacija + 10 min. aptarimas 
Vakcinacija: nuo pasiutligės vakcinacija + 10 min. aptarimas 
Bendras kraujo tyrimas Atliekamas morfologinis kraujo tyrimas + 10 min. aptarimas.
Vakcinacija nuo kitų infekcinių ligų Antroji vakcinos dalis, kuri apima viską išskyrus pasiutligę ir šunidžių kosulį + 10 min aptarimas 
Laboratoriniai testai: šlapimo tyrimas tyrimas + 10 min aptarimas 
Nagų kirpimas 15 min trukmės vizitas, kurio metu atliekamas nagų kirpimas 
Biocheminis kraujo tyrimas Biocheminis kraujo tyrimas atliekamas pagal klinikoje naudojamą standartą ir atsižvelgiant į nurodytą savikainą 
  
Echoskopija Iki 30 min trukmės vizitas, kurio metu atliekama echoskopija 
Dantų procedūroms 15 % nuolaida  Taikoma 15 % nuolaida dantų procedūroms. 
Visoms paslaugoms ir prekėms 5 % nuolaida Taikoma 5 % nuolaida visoms paslaugoms ir prekėms. 

Rekvizitai

UAB “VET VENTURES”
Įmonės kodas 305405952
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237

Rekvizitai

UAB “VET VENTURES”
Įmonės kodas 305405952
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237

© DR.VET visos teisės saugomos 2021

© Dr. Vet visos teisės saugomos 2021

Domiesi šlapianosių pasaulio aktualijomis?

 

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!

Užsiprenumeruok naujienlaiškį!